Wish
0
Košík Košík je prázdný

Osobní údaje

A) Jaké osobní údaje a proč zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Pokud jste na přední straně dotazníku zaškrtli checkbox nebo nám udělili souhlas kliknutím na tlačítko "Souhlasím" v emailu, souhlasíte, abychom Vás oslovovali s obchodními nabídkami. Budeme tak činit emailem a/nebo telefonicky dle kontaktních údajů, které jste nám poskytli v dotazníku (email, telefon) nebo v rámci naší předchozí spolupráce s tím, že se bude jednat o následující aktivity:

a) obchodní nabídky, pozvánky na akce (konference, semináře, webináře), metodická podpora pro učitele

 • v těchto případech budeme využívat Váš e-mail, případně jméno nebo příjmení v oslovení a za tímto účelem budeme Vámi poskytnuté osobní údaje uchovávat v rozsahu jméno, příjmení, email, popř. telefon

b) sampling (rozesílání učebnic, případně částí učebnic, které si můžete prohlédnout); tyto „samples“ si můžete ponechat

 • v těchto případech používáme adresu školy s tím, že „sample“ můžeme zaslat přímo k Vašim rukám a za tímto účelem budeme Vámi poskytnuté údaje uchovávat v rozsahu jméno, příjmení, adresa školy

c) pokud jste v dotazníku uvedli,, že máte zájem změnit učebnici a začít využívat jinou, kontaktujeme Vás s nabídkou alternativ emailem i telefonicky.

 • v těchto případech budeme využívat Váš email a telefonní číslo, jakož i Vaše jméno nebo příjmení při oslovení a za tímto účelem budeme Vámi poskytnuté osobní údaje uchovávat v rozsahu jméno, příjmení, email, popř. telefon

Vaše osobní údaje za výše uvedenými účely budeme zpracovávat i automatizovaně a na základě toho Vás oslovavat s konkrétními obchodními nabídkami výše uvedenou formou.s

Pokud neudělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení na přední straně tohoto dotazníku, Vaše osobní údaje zpracovávat nebudeme (zničíme je nebo anonymizujeme).

Veškeré souhlasy, které získáváme, jsou zcela dobrovolné a nejste povinni je poskytnout. Své souhlasy můžete odvolat buď na našem webu https://www.venturesbooks.cz v sekci Ochrana osobních údajů nebo zasláním oznámení poštou na adresu sídla naší společnosti Euromedia Group,a.s. divize Ventures Books, Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 – Smíchov, jakož i osobně tamtéž. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před tímto odvoláním.

Pokud navštívíte náš web

Pokud navštívíte náš web, do vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory jako cookies. Cookie je malý soubor písmen a čísel, který ukládáme ve vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku vašeho počítače. Některé cookies nám umožňují propojit vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila. Dále používáme pixelové značky (také známé jako web beacons), což jsou malé obrázky, které mají podobnou funkci jako cookies. Oproti cookies, které jsou ukládány na pevném disku vašeho počítače, jsou pixelové značky pevnou součástí webových stránek. O všech těchto technologiích budeme pro zjednodušení v tomto dokumentu dále mluvit jako o cookies. Cookies do vašeho zařízení nejen ukládáme, ale také čteme cookies, které do vašeho zařízení uložil náš web. Dále v tomto dokumentu budeme pro jednoduchost mluvit pouze o ukládání.

Některé cookies do vašeho zařízení ukládá přímo náš web. Tyto cookies nám pomáhají

 • identifikovat vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu a opětovných návštěvách, například aby se vám při nákupu nesmazal košík, abychom si mohli zapamatovat vaše přihlášení z konkrétního zařízení a nežádat vás opakovaně o e-mail a heslo, nebo abychom si uložili, kterou verzi našeho webu vám máme zobrazit, pokud web nabízí v danou chvíli více variant;
 • se zajištěním bezpečnosti, například abychom zkoumali, zda někdo nezneužil vaše připojení k našemu webu a nejedná místo vás;
 • evidovat, zkoumat a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti našeho webu.

Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně a my vám nemusíme být schopní poskytovat naše produkty a služby.

B) Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou popsány v části „Jaké osobní údaje a proč zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?“ Takovými zpracovateli jsou:

 1. poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií a podpory;
 2. poskytovatelé SMS komunikačních a chatovacích nástrojů, v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro zprostředkování naší komunikace s vámi.

V rámci předání údajů příjemcům, uvedeným výše, můžeme vaše údaje předat také do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, vč. zemí, které nezajišťující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Veškeré takové předávání budeme uskutečňovat pouze v případě, že se příslušný příjemce zaváže dodržovat některé ze standardních smluvních doložek vydaných Evropskou komisí a dostupných na adresách http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32001D0497 a http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0915.

C) Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete přímo Vy.

D) Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také Vy při zpracování Vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem.

Právo na opravu

Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali,
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo
 • domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů  přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

 • popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné,
 • Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli),
 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
 • vzneste námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole „Právo vznést námitku proti zpracování“. Po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás získat všechny Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu (viz část „Jaké osobní údaje a proč zpracováváme a co nás k tomu opravňuje“). Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

E) Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Nejrychlejší způsob, jak lze uplatnit a požádat o výkon práva u společnosti Euromedia Group, a.s. je pomocí vyplnění webového formuláře pod odkazem http://zadost.euromedia.cz/.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet emailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo zasláním oznámení poštou na adresu sídla naší společnosti Euromedia Group, a.s., Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 – Smíchov, jakož i osobně tamtéž. Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.

Euromedia Group, a.s., divize Ventures Books

Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5

Česká republika

Odebírejte naše newslettery a buďte stále v obraze

Jsme přímý distributor těchto nakladatelství:

Pearson