Tipy do výuky

Hodnocení je silným stimulujícím prostředkem a má velký výchovný význam, ovšem pouze pokud je správné a spravedlivé. Termín hodnocení se často ztotožňuje s termínem známka. Je ale hodnocení a známka to samé? Známka má odrážet reálnou úroveň vědomostí z učiva požadovaného osnovami. Hodnocení je ve své podstatě výsledek komunikace žák – učitel.

Alternativní formy hodnocení mají schopnost zahrnout do hodnocení žáka, čímž se žák učí hodnotit sám sebe, ale i ostatní. Učiteli poskytuje možnost posoudit úspěšnost vyučování, a zároveň mu umožňuje plánování dalších cílů, prostředky k jejich naplnění a obsah vyučování.

Činnosti na hodnocení vzdělávacího procesu a výkonu žáků:

What do you know?

Před výkladem nové látky se zeptejte žáků, jestli znají nějaká slova spojená s daným tématem. Žáci se budou cítit dobře, pokud budou schopni na vaši otázku zareagovat, protože to znamená, že nejsou s učením úplně na začátku.

Pop quiz

Je krátký kvíz na konci hodiny zaměřený na probrané učivo, který vám dá zpětnou vazbu o osvojených vědomostech skupiny i jednotlivce.

Doplňující otázky

Zadejte žákům otázky, které souvisí s danou tématikou a které je přimějí nejen memorovat, ale také myslet a uvažovat o probraném učivu. Tento způsob činnosti slouží ke kontrole pochopení učiva.

I can do it!

Opakovací cvičení tohoto typu rozvíjí u žáků schopnost sebehodnocení. Žáci se naučí posoudit, kde se v procesu učení nachází a co potřebují, aby dosáhli svých vzdělávacích cílů. Cvičení rozvíjí schopnost žáků nebát se klást otázky. Příklady najdete zde:

1. stupeň ZŠ
(strana 18 a 19)

2. stupeň ZŠ
(strana 14)

Střední školy
(strana 18)

Learning Adventure Poster

Můžete používat na začátku i na konci hodiny na zpětnou vazbu a na sebehodnocení žáků. Language Adventure Poster má čtyři stupně:

    TT 3 2019 PE

  1. Let´s go! - to znamená, že žáci jsou na začátku učení a znají pár nových slov o daném tématu
  2. I‘m on my way! - žáci se učí nová slova, nabývají nové vědomosti
  3. I‘m almost there! - žáci se cítí komfortně ve výuce, mají dobré znalosti o daném tématu
  4. I‘ve arrived! - žáci umí využívat své vědomosti v hodině

 

 

Používání Learning Adventure Poster v hodinách naučí žáky hodnotit vlastní učební výkony, posoudit vlastní síly a schopnosti.

Další nápady, jak využít zmiňované způsoby hodnocení výkonu žáků, jako je Learning Adventure Poster, v hodinách, najdete v učebnici Poptropica English od nakladatelství Pearson (věková skupina 6-10 let).

Existuje mnoho aktivit a nástrojů na formativní hodnocení žáků. Důležité je, abychom se nezaměřovali pouze na hodnocení výsledků a dokládání chyb, kterých se žáci dopouštějí. Je přeci v našem i jejich zájmu, aby dělali pokrok v učení a nememorovali a neučili se pouze kvůli testům. Ve škole by se mělo upevňovat zdravé sebevědomí žáků a každý žák by zde měl nacházet dostatek prostoru pro seberealizaci a pro uspokojení své zvídavosti.

Více informací o dané problematice najdete v publikaci Zavádění formativního hodnocení (praktické techniky pro základní a střední školy), autoři Dylan Wiliam a Siobhán Leahyová.

 

PaedDr. Judita Tóthová

Metodik/ odborný konzultant pro AJ

Judita foto

Euromedia Group, a.s., divize Ventures Books

Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5

Česká republika

Odebírejte naše newslettery a buďte stále v obraze

Jsme přímý distributor těchto nakladatelství:

Pearson